Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Så ser beläggningen ut för hotellen i Sverige

 
Så ser beläggningen ut för hotellen i SverigeUnder det tredje kvartalet 2022 var efterfrågan på hotellrum i Sverige fortsatt stark. Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. I den här rapporten sammanställs resultaten från det som betecknas som kvartalsbarometern. Här är siffrorna för hotellmarknaden.

 I undersökningen ingår 164 verksamhetsenheter på hotellföretag där enheterna har minst 20 anställda. Under de senaste tre åren har svarsfrekvensen legat omkring 60 procent, vilket betyder att svaren under den perioden är baserad på runt 100 verksamhetsenheter i hotellbranschen. I sammanställningen av svaren är företagens svar viktade efter storlek där storleken utgörs av antalet anställda.

Kvartalsrapport för hotellmarknaden
Resultatet visar att under det tredje kvartalet 2022 var efterfrågan på hotellrum i Sverige fortsatt stark. Belagda rum var 5 procent högre och det genomsnittliga hotellrumspriset 16 procent högre än under motsvarande period 2019. Trots den goda utvecklingen har hotellföretagen blivit allt mer pessimistiska om framtiden. Bland annat angav 5 av 10 hotellföretag att de förväntar sig en minskning av efterfrågan på deras tjänster nästkommande sex månader och endast 1 av 4 hotellföretag förväntar sig höjda priser på hotelltjänster på tre månaders sikt. 

-Man får dock ha i åtanke, menar Annordia, att de sänkta förväntningarna kommer från ett läge där efterfrågan på hotellrum och hotellrumspriset är på en hög nivå sedan hotellmarknadens kraftiga återhämtning efter pandemin. Fortsättningsvis kan denna nedgång härledas till den nuvarande makroekonomiska situationen med ett osäkert konjunkturläge. Redan under detta kvartal har dock andelen företag med dålig lönsamhet ökat, från 8 till 15 procent jämfört med föregående kvartal.

Endast 2 av 10 hotellföretag angav att de beräknar att öka antalet anställda på tre månaders sikt, vilket bidragit till att den upplevda personalbristen minskat. Denna utveckling kan också till viss del härledas till hotellföretagens sänkta framtidsförväntningar
Källa: Annordia Ilustration: Getty Images

Taggar

Hotell Nyheter