Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Osäkert 2022 för kontaktnära branscher

 
Osäkert 2022 för kontaktnära branscherRichard Damberg, ekonom på UC. Enligt UCs statistik var antalet konkurser under 2021 på samma låga nivåer som 2017 och 12 procent lägre än under 2020. Minskningen syns både bland aktiebolagen och enskilda näringsidkare. Men de kontaktnära branscherna, som hotell- och restaurang och besöksnäringen, har utsatts för kraftiga motgångar under hela pandemin.

Osäkerheten kring potentiella restriktioner och ändrade konsumentbeteenden har avspeglats i antalet konkurser för hotell- och restauranger och besöksnäringen. Under senaste året har det gått upp och ner från en månad till en annan. Trots detta har konkurserna totalt sett varit färre än väntat i branschen, menar man från UC.
Under 2021 minskade hotell- och restaurangkonkurserna med 14 procent i jämförelse med 2020. Och i december 2021 var minskningen hela 27 procent i jämförelse med året innan.

- Under 2020 gick över 2,2 procent av alla aktiva hotell- och restaurangföretag i konkurs. Nu är den siffran nere på 1,9 procent. Restaurangbranschen har alltid varit mycket konkursutsatt med låga marginaler och stort beroende av tillgång till utbildad personal, men under pandemin blev hotell-och restaurangbranschen extra utsatt. Företagen sökte och fick stöd men många företagare vittnade om sena utbetalningar vilket skapade påfrestningar i likviditeten på många håll. Dessutom ligger återbetalningskravet på uppskjutna skatter kvar som ett orosmoln under kommande år. Tidsfristen sköts fram under året och det gav branschen ett visst andrum, men det kommer att kvarstå som ett frågetecken framöver för många företag, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Om man tittar på alla branscher så var antalet konkurser enligt UC:s statistik under 2021 på samma låga nivåer som 2017 och 12 procent lägre än under 2020. Minskningen syns både bland aktiebolagen och enskilda näringsidkare. Sett till storstadslänen har samtliga haft en nedgång av konkurserna under året med mellan 10-17 procent. Landets övriga län visar en mer spretig bild, där vissa län har ökade konkurssiffror och andra minskade. Att konkurserna totalt sett minskat med 19 procent under årets sista månad december i jämförelse med i fjol är ytterligare en indikation på att svensk ekonomi stabiliseras.

- Den utveckling vi sett under året med ökade börsvärden och mycket låga konkursnivåer, samt ett ökat antal nystartade bolag även inom pandemiutsatta branscher, är anmärkningsvärd. Pandemistöden har varit avgörande för att hjälpa många företag att hålla näsan ovan ytan. Många nya företag startades i kölvattnet av att andra bolag och konkurrenter tidigt under pandemin gick i konkurs. Det troligaste scenariot för 2022 är att pandemistöden till företagen avvecklas och tillväxten minskar något. Skenande energipriser, komponentkrisen, arbetskraftbrist, hushållens skuldsättningsgrad samt nya virusmutationer är potentiella hot, men de flesta bedömare överens om att vi är på väg mot ett normalläge för ekonomin, globalt och i Sverige. Konkurserna kommer att fortsatt ligga på låga nivåerna men öka något då de företag som har fått konstgjord andning med pandemistöd inte klarar konkurrensen, menar Richard Damberg.
Av: Annika Rådlund Källa: UC