Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Fortsatt hemarbete om det finns möjlighet

 
Fortsatt hemarbete om det finns möjlighetHemarbete gäller även under hösten, för de som kan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Rekommendationen gäller så länge som de allmänna råden gäller, i nuläget till och med den 31 december 2020.

Covid-19 sprids fortfarande i flera delar av Sverige och en viktig del i att minska smittspridningen är att hålla avstånd och ha få nära kontakter. Om våra kontakter åter ökar finns en stor risk för en ny spridning under hösten, menar Folkhälsomyndigheten.

Många personer har inte möjlighet att arbeta hemifrån, till exempel de som arbetar i servicesektorn och inom vård och omsorg. För att dessa ska kunna ta sig så säkert som möjligt till och från arbetet är det viktigt att försöka undvika trängsel. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att så många som möjligt fortsätter att arbeta hemifrån. Vid långvarigt hemarbete är det extra viktigt att arbetsgivaren beaktar sitt arbetsmiljöansvar.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 enligt beslutet som togs 1 april 2020:

Detta gäller alla verksamheter i Sverige:

 1 § Alla verksamheter i Sverige såsom statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Allmänna råd Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten:
1. Sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare 
2. Markerar avstånd på golvet
 3. Möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
4. Håller digitala möten
5. Erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
6. Undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Bestämmelser om var och ens ansvar att medverka till att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar och skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk finns i 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168). 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.; beslutade den 9 juni 2020:


 Folkhälsomyndigheten beslutar att i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m:

Personligt ansvar Allmänna råd:  Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning bör alla
1. Vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 2. hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum,
3. Om det är möjligt, gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt,
4. Undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats,
5. Hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel,
 6. Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop
 7. På idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum.

Arbetsplatser
Allmänna råd: För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt 
1. Håller avstånd till varandra,
2. Regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit
3. Arbetar hemifrån, och 4. kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid

Av: Annika Rådlund Källa: Folkhälsomyndigheten
Foto: Getty Images