Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Brist på rätt kompetens fortfarande största hindret för tillväxt inom företag

 
Brist på rätt kompetens fortfarande största hindret för tillväxt inom företagAtt hitta personal med rätt kompetens är fortfarande det största tillväxthindret för många företag, visar en ny rapport. Trots nedgången i svensk ekonomi är tillgången på lämplig arbetskraft fortfarande det största tillväxthindret för små och medelstora företag. Det visar Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023.

Kompetensbristen är störst i branscherna tillverkning samt transport och magasinering. Företagen i norrlandslänen upplever också större problem än övriga Sverige.

Drygt tre av tio företag i Sverige uppger att det är svårt att hitta lämplig arbetskraft eller kompetens och att det är ett stort hinder för företagets tillväxt. Andelen har minskat något sedan tiden före det man kallar för coronakrisen, men ligger trots nedgången i ekonomin fortfarande på en mycket hög nivå. 

Varierar mellan olika län och branscher
Skillnaderna mellan olika branscher är relativt stora när det gäller i vilken mån man ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt. Högst är denna andel inom Tillverkning (47 procent) och Transport & magasinering (47 procent). Värt att notera att denna andel även är hög inom Hotell & restaurang (43 procent), vilket troligtvis beror på att många anställda lämnade restaurangbranschen under pandemin för att studera och jobba i andra branscher och att det nu råder stor brist på personer med rätt yrkeserfarenhet och/eller utbildning.  

Även på länsnivå är skillnaderna stora. Högst andel små och medelstora företag som ser bristande tillgång till lämplig arbetskraft som ett mycket stort tillväxthinder finns i Norrbottens, Västernorrlands, Dalarnas och Västerbottens län. En anledning till att Norrbotten och Västerbotten ligger högt kan vara spridningseffekterna av de stora industriinvesteringar som görs i dessa län och den låga arbetslösheten där.

Viktiga åtgärder
Företagen i undersökningen har även tillfrågats om hur viktiga dom tycker att olika åtgärder är för att företaget ska kunna växa. Det visar sig då att satsning på intern kompetensutveckling och att anställa personal ses som mycket viktiga åtgärder av många företag. Att anställa personal ses som en mycket viktig åtgärd av 35 procent av företagen och satsning och intern kompetensutveckling lyfts fram som mycket viktigt av 51 procent av företagen.

Det visar sig att det är vanligare att större småföretag (10–49 anställda) och medelstora företag (50–249) ser att anställa personal som en mycket viktig åtgärd för att kunna växa. Denna åtgärd lyfts även fram i högre utsträckning som mycket viktig inom branscherna Fastighetsservice och uthyrning (53 procent), Hotell och restaurang (47 procent) samt Tillverkning (43 procent). Skillnaderna är även stora mellan olika län, där andelen är högst i Västerbottens län med 43 procent.






Om undersökningen Företagens villkor och verklighet 2023Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten. Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län. Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen. Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor .Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.


Av: Annika Rådlund Källa och foto: Tillväxtverket