Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Fyra av tio arbetstagare tror att AI kommer ta över deras jobb

 
I rapporten “AI at Work: What People Are Saying” som sammanställts av Boston Consulting Group (BCG) där 12 800 anställda från 18 länder svarat på frågor om hur de tror AI kommer påverka deras arbete, anger 36 procent att de ser det som sannolikt att deras jobb kommer att elimineras av AI. Sju av tio (71 %) tror samtidigt att fördelarna med generativ AI överväger nackdelarna och 86 procent anser att de kommer att behöva vidareutbildas för att kunna möta hur AI:n kommer att påverka deras arbete. 

Den nya vågen av generativ AI (GenAI) förändrar näringslivet i snabb takt. Samtidigt som de flesta är optimistiska till att det kommer påverka deras arbete till det bättre, är skillnaderna stora mellan hur uppfattningen ser ut mellan olika länder världen över samt de tillfrågades senioritet i bolagen.  

– De företag som lyckas skapa mest värde ur AI följer 10-20-70-regeln. 10 procent av deras AI-arbete går till att designa algoritmer, 20 procent till att bygga underliggande teknologier och 70 procent till att stötta anställda och anpassa företagets affärsprocesser till AI. Vidareutbildning är avgörande för att lyckas med AI och måste ske regelbundet för att rusta medarbetare för nya sätt att arbeta, säger Daniel Sack, Managing Director och partner och nordisk ledare för BCG X.  

På frågan om hur deras generella inställning till AI är, svarade hälften (52 %) av de tillfrågade i undersökningen “optimistisk”, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2018 när undersökningen senast genomfördes. Förekomsten av oro kring AI har också minskat sedan 2018, från 40 procent av de tillfrågade då, till dagens 30 procent.  

Inom organisationerna är det främst de seniora ledarna, som redan använder AI i sin verksamhet, som är mer optimistiska och känner mindre oro jämfört med medarbetare längre ned i företaget. Sex av tio (62 %) av ledarna är optimistiska, motsvarande siffra för övriga anställda är fyra av tio (42 %). Av de såväl chefer som medarbetare som använder AI i dagsläget är 62 procent positiva till det, jämfört med 36 procent av de som inte använder AI.  

Inställningen till AI skiljer sig också mellan olika marknader. Mest optimistiska är arbetstagare i Brasilien (71 %), Indien (60 %) och Mellanöstern (58 %). Minst optimistiska är de i USA (46 %), Nederländerna (44 %) och Japan (40 %). 

AI:ns påverkan på arbetslivet 

Nära nio av tio (86 %) anser att de kommer behöva vidareutbildning för att följa utvecklingen av AI i sin yrkesroll och åtta av tio (79 %) anser att reglering av AI är nödvändig.

– GenAI utvecklas i snabb takt och dess påverkan på arbetslivet är redan märkbar i många företag världen över. Vi på BCG lanserar därför ett Center for Responsible Generative AI för att stödja våra klienter och partners i hur de ska bygga nästa generations AI-ösningar som driver positiv förändring och konkurrensfördel för företagen - och samtidigt driver den interna förändringen när det gäller nya sätt att arbeta, vidareutbildning av anställda, förändringsarbete och företagskultur, säger Daniel Sack. 

Så kan företagsledare lyckas i AI-omställningen: 

1. Säkerställ att det finns utrymme för att testa sig fram med AI på ett säkert sätt. Hur pass bekväm personalen är med den nya teknologin kommer att vara avgörande för hur effektiv företagets användande av AI är. Ju oftare anställda använder AI och GenAI, desto tydligare kommer de se dess fördelar men också dess begränsningar och potentiella risker.  

2. Investera i regelbunden vidareutbildning. Att anställda har fått lära sig hur de bäst använder AI i sitt arbete är nödvändigt och måste underhållas kontinuerligt. Med hänsyn till hur snabbt teknologin utvecklas, kan inte företag se vidareutbildning som en engångsföreteelse utan måste investera i regelbunden träning och utbildning för att anställda ska ha en möjlighet att anpassa sig till hur AI:n påverkar deras arbete.  

3. Prioritera att bygga ansvarsfulla AI-program. Ett ansvarsfullt användande av AI är avgörande. Anställda behöver känna sig trygga med att företaget använder sig av AI och generativ AI på ett etiskt korrekt sätt och ledare behöver vara rustade att vara delaktiga i utvecklingen av kommande AI-reglering.  

Läs hela rapporten här.