Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Brottsligheten får företag att överväga flytt

 
Brottsligheten får företag att överväga flyttHela 41 procent rapporterar att de har utsatts för olika typer av brott enligt Stiftelsen Tryggare Sveriges rapport. Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brott och otrygghet. Det visar en ny undersökning med drygt 14 000 svenska företag. 

Ett bra företagsklimat är viktigt och välmående företag är något som alla tjänar på, inte minst samhället i stort. När det kommer till brottslighet anser Stiftelsen Tryggare Sverige att företagens situation måste tas på större allvar.

– Trots de senaste årens grova kriminalitet är emellertid näringslivet fortfarande en bortglömd aktör i diskussionerna om brott och otrygghet. Det gäller både brottslighetens omfattning och de konsekvenser brottsligheten har för svenskt företagande, säger Magnus Lindgren generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige i ett pressmeddelande. 

I en ny rapport vid namn Företagens trygghetsundersökning - FTU 2023 har Stiftelsen Tryggare Sverige kartlagt drygt 14 000 företagares oro och utsatthet för brott.

– Resultaten visar att hela 61 procent av företagen under det senaste året har oroat sig för att utsättas för brott, och så många som 41 procent rapporterar att de har utsatts för olika typer av brott. Dessutom uppger tio procent av företagen att de övervägt att antingen lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brott och otrygghet, säger statsvetaren och näringslivsexperten Jacob Ämtvall på Stiftelsen Tryggare Sverige.

En förutsättning för att komma till rätta med brottsligheten är att den kommer till polisens kännedom. Nästan 60 procent av företagen uppger emellertid att de inte polisanmält något av de brott de har utsatts för under det senaste året. Orsaken är framför allt uppfattningen att det inte är någon idé eftersom en polisanmälan sällan leder till någon åtgärd.

– För att bryta utvecklingen bör polisen, utifrån norsk modell, tillsätta en näringslivskontakt i varje polisområde med syfte att främja samarbetet mellan polisen, kommunen och det lokala näringslivet, säger Jacob Ämtvall.


Fördelning av svarande enligt bransch:

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 14 %
 
Informations- och kommunikationsverksamhet 11%

Handel, inkl. reparation av motorfordon 11%

Byggverksamhet 10%

Annan serviceverksamhet  8%

Kultur, nöje och fritid 6%

Vård och omsorg, inkl. sociala tjänster 6%

Tillverkning 5%

Hotell- och restaurangverksamhet 5%

Jordbruk-, skogsbruk- och fiskeverksamhet 5%

Fastighetsverksamhet 5%

Transport och magasinering 4%

Annat 3 %

Utbildning 3%

Finans- och försäkringsverksamhet 2%

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster  2%

Försörjning av el, gas, värme och kyla 1%


Undersökningens fördelning
av svarande per bransch motsvarar i stor utsträckning branschernas andel av det totala antalet företag i Sverige där bland annat juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, byggverksamhet samt handel är bland de fem största branscherna i landetsett till antal företag. 
För de allra flesta branscherna motsvarar i mycket stor utsträckning dessutom procentandelen som respektive bransch utgör i denna undersökning den procentandel de utgör av hela det svenska företagsbeståndet.
Ett undantag är emellertid jordbruk-, skogsbruk- och fiskeverksamhet som utgör 21 procent av företagen i Sverige och därmed är den största branschen i landet sett till antalet företag, men utgör endast 5 procent av de svarande företagen i denna undersökning. Detta beror delvis på karaktären på de kommuner som genomfört undersökningen. 


 
 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.

Läs mer